Hoe kunnen we bestaande data en onderzoeken preventief inzetten om onze medewerkers vitaal en gezond te houden?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 mei 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Proof of Concept max. €10.000,-

Share challenge

Proof of Concept max. €10.000,-

deadline verlopen

Het verzuim binnen Omring is sinds 2014 gestegen van ongeveer 5% naar 6% in 2017 en 2018. De druk op medewerkers is hoog, en neemt door het groeiende tekort op de arbeidsmarkt alleen maar toe. Er is Omring dan ook alles aan gelegen medewerkers vitaal en gezond te houden en uitval voor te zijn.

 

Omring biedt hiertoe al een breed scala aan interventies, zoals verlofregelingen, coaching, trainingen en  e-learnings, ergocoaching en werkplekaanpassingen, maar helaas worden die door medewerkers vaak niet (op tijd) gevonden. Zij melden zich pas als zij klachten hebben, of als uitval dreigt.

 

Het grootste deel van het verzuim (zo’n 70%) wordt veroorzaakt door factoren/oorzaken die zich goed laten voorspellen. Daarover zijn veel onderzoeken beschikbaar, bv naar de belasting door de combinatie werk en mantelzorg, fysieke klachten, overgangsklachten, werkdruk etc. Toch zijn interventies tot nu toe met name gericht op het terugdringen van klachten, in plaats van op het voorkomen ervan. Wettelijk mogen we als werkgever van een zieke medewerker niet registreren welke relatie er ligt tussen verzuim en de oorzaken. Dat is voorbehouden aan bedrijfsartsen en vertrouwelijk. Die kunnen hierover alleen geanonimiseerd rapporteren.

 

Waar we naar toe willen is een beleid dat veel meer is gericht op preventie van klachten, door medewerkers in de zorg vroegtijdig en gericht te benaderen met voor hen relevante interventies. Daartoe hebben we in 2018  een Vitaliteitsprogramma opgezet, waarin we begin 2019 starten met een nulmeting via de Persoonlijke Gezondheidscheck die aan alle medewerkers wordt aangeboden en op organisatieniveau data oplevert.

 

De uitdaging is tweeledig:

 • Hoe kunnen we data uit onderzoeken en onze eigen systemen inzetten voor preventie van gezondheidsklachten en het vergroten van de vitaliteit van medewerkers?
 • Hoe zorgen we ervoor dat informatie hierover op het juiste moment via het juiste kanaal bij de juiste mensen komt?

 


Wat is er te winnen?

Voor een eerste proof of concept / kleinschalige pilot is €8.000-€10.000 beschikbaar, met een realistische kans op een vervolgopdracht waar uiteraard apart budget voor beschikbaar is.


Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk instrument zeker ook interessant zal zijn voor andere zorgaanbieders en overige sectoren. Een daling in ziekteverzuim van 0,5% scheelt een zorgorganisatie als Omring namelijk €785.000 aan directe verzuimkosten. Voor het juiste product zetten we graag ons netwerk in om jullie zo een vliegende start te bieden bij het verder vermarkten van het product.Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar een instrument dat data uit onze personeelsgegevens en beschikbare onderzoeksdata combineert en algoritmen genereert waarmee medewerkers (en eventueel leidinggevenden) pro-actief op het juiste moment (liefst voor er klachten optreden) de voor hen relevante interventies krijgen aangeboden. De focus ligt op interventies die beschikbaar zijn in de eigen organisatie (zoals verlofregelingen, coaching, mantelzorgmakelaar, preventief gesprek met de bedrijfsarts, ergocoaching/werkplekonderzoek etc.).

 

Een vervolgvraag hierop is hoe we die informatie vervolgens op het juiste moment aanbieden aan de juiste mensen, het liefst met gebruikmaking van de kanalen en devices die in de organisatie al aanwezig zijn. Wij stellen ons voor dat de tool de medewerkers zou kunnen bedienen (die gericht advies krijgen obv een aantal variabelen), maar het is ook voorstelbaar dat de tool juist informatie levert aan leidinggevenden, die deze gebruiken in het gesprek met medewerkers.

 

De privacy van medewerkers moet worden gegarandeerd: de interventies worden aangereikt aan groepen/categorieën medewerkers, niet aan individuen. Om diezelfde reden willen we niet dat gegevens over onze medewerkers worden opgeslagen op een platform.

Het achterhalen, verzamelen en filteren van relevante informatie is onderdeel van de challenge: er is geen kant-en-klare dataset.

 

In eerste instantie richten we ons op het voorkomen van gezondheidsklachten, maar we kunnen ons voorstellen dat het instrument wordt verbreed naar vitaliteit in het algemeen en dat ook ontwikkelingsmogelijkheden (doorgroei, scholing, job rotation) als interventie worden opgenomen.


Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

 


Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat je daarbij van ons nodig hebt.
 • Beschrijving startup/team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc kunnen daarin gelinkt worden.

Pitches in English are allowed

 

 

Voorwaarden deelname

Wij zoeken naar serieuze startups of scale-ups die zijn ingeschreven bij de KvK, en ervaring hebben met data analyse. Overtuig ons bij de pitch met een werkend prototype of een werkend voorbeeld van een vergelijkbare tool.

 

 

Timeline

 • 2 April: Lancering challenge
 • Maandag 20 Mei 17.00: Deadline challenge
 • Maandag 10 juni: uitslag eerste selectie
 • Vrijdag 21 juni: Live-pitches
 • Juli-december: Pilotfase


Achtergrondinformatie

In de Persoonlijk Gezondheidscheck wordt gevraagd naar onderwerpen als:

 • Leefstijl (bewegen, voeding, gewicht, alcoholgebruik, roken)
 • Fysieke gesteldheid, ziektegeschiedenis
 • Psychische gesteldheid, werkdruk

 

Omring ontvangt een organisatierapportage en niet de dataset zelf (i.v.m. pricacy).

Daarnaast zijn er tal van algemene en openbaar toegankelijke onderzoeken beschikbaar naar o.a. werkdruk, fysieke belasting, mantelzorg en verzuim.Open Call Personeelstekort in de Zorg
Is jullie oplossing ook voor andere zorgorganisaties geschikt en van toepassing op het thema personeelstekort in de zorg? Doe dan ook mee aan de Open Call! Zeven zorgorganisaties zoeken innovatieve oplossingen om het groeiende personeelstekort in zorg terug te dringen. Breng jullie oplossing in één keer bij zeven zorgorganisaties onder de aandacht. Bekijk de Open Call Personeelstekort in de zorg.


 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina. 
Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

pe Broos 03-04-2019reageer
Goedemorgen. Is er ook ruimte voor een andere aanpak? De vraag is of het koppelen van data wel de oplossing is. Ervaring leert dat lijsten niet altijd ingevuld worden of niet naar waarheid, waardoor die data niet kloppend is met de praktijk. De interventies die dan volgen zorgen vaak nog steeds niet voor het gewilde resultaat. Ik zou graag een andere aanpak willen indienen, staan jullie daar ook voor open? Met vriendelijke groet Patricia

Omring 05-04-2019reageer
Dag pe Broos, Hartelijk dank voor je vraag. De doelstelling van de challenge ligt niet op het aanpassen van onderzoeken. Die lopen al naar wens. De challenge richt zich op het benutten van de inzichten die daar uitkomen en aanvullende data die we hebben. Het is moeilijk in te schatten of de aanpak die jij voor ogen hebt aansluit. Wij zijn ook niet op zoek naar nieuwe interventies. Die hebben wij reeds al. Waar wij wel naar op zoek zijn is “een instrument dat data uit onze personeelsgegevens en beschikbare onderzoeksdata combineert en algoritmen genereert waarmee medewerkers (en eventueel leidinggevenden) pro-actief op het juiste moment (liefst voor er klachten optreden) de voor hen relevante interventies krijgen aangeboden.”

Bram Stalknecht 10-04-2019reageer
Wat is er precies beschikbaar aan “personeelsgegevens”. Is dit alleen leeftijd/geslacht en gewerkte en verzuimde uren of is er ook andere data beschikbaar. Zijn er gegevens bekend over de kenmerken van de verschillende functies/groepen binnen de organisatie bijvoorbeeld op basis van werkdruk of fysieke/mentale belasting? Mag het platform, bijvoorbeeld via een app op de mobiele telefoon of via een webapplicatie, de gebruiker om gegevens vragen en deze dan geanonimiseerd verwerken? Mag het platform bijvoorbeeld met “wearables” (stappentellers, hartslagmeters etc) gegevens over gebruikers verzamelen en deze geanonimiseerd verwerken? Worden de genoemde “algemene en openbaar toegankelijke onderzoeken naar o.a. werkdruk, fysieke belasting, mantelzorg en verzuim” waar de inzichten van gebruikt moeten worden door de organisatie beschikbaar gesteld?

Bram Stalknecht 15-04-2019reageer
u kunt ook mailen naar stalknecht add semlab punt nl

Omring 15-04-2019reageer
Beste Bram, Binnen Omring zelf zijn alleen personeelsgegevens (zoals leeftijd, functie, omvang contract en verzuim) bekend. Daarnaast zijn er geaggregeerde gegevens uit medewerkersraadplegingen (oa aangaande werkdruk en fysieke belasting) beschikbaar, en de geaggreerde gegevens uit de Niped gezondheidscheck. Oorzaken van verzuim mag Omring niet registreren om privacyredenen en zijn bij ons dus ook niet bekend. Wel zijn er onderzoeken onder verschillende beroepsgroepen naar oa werkdruk en diverse gezondheidsklachten, waarvan de gegevens te extrapoleren zijn voor onze medewerkerspopulatie. We kunnen in overleg bepalen welke onderwerpen (en dus ook welke data) voor ons relevant en welke onderzoeksdata wij willen meenemen.

Bram Stalknecht 16-04-2019reageer
Mag het platform bijvoorbeeld met “wearables” (stappentellers, hartslagmeters etc) gegevens over gebruikers verzamelen en deze geanonimiseerd verwerken?

Omring 16-04-2019reageer
Beste Bram, We staan er op zichzelf niet afwijzend tegenover om data te gebruiken uit wearables gaan verzamelen en verwerken, maar dat is op dit moment niet de opzet. Een kleine groep medewerkers maakt uit eigen beweging gebruik van activiteit trackers e.d. voor privegebruik. Het merendeel van de medewerkers maakt hier echter geen gebruik van en wij hebben vooralsnog ook niet de intentie om daarin te voorzien.

Martijn Maris 23-04-2019reageer
Goedendag, In de briefing geven jullie aan dat er gebruik gemaakt wordt van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Van hieruit krijgen medewerkers ook een persoonlijke rapportage, en de organisatie een geanonimiseerde organisatierapportage. Welke onderdelen missen hier specifiek, waardoor jullie op zoek zijn naar een eigen instrument? Met vriendelijke groet, Matty

Omring 24-04-2019reageer
Beste Matty, Het is belangrijkste punt is, dat de gezondheidscheck 'reactief' is: medewerkers krijgen een advies op basis van de klachten die ze aangeven te hebben. Wij willen met deze oplossing juist proberen klachten voor te zijn.

Kristel Thieme 25-04-2019reageer
Hallo Omring! Gave challenge met een concrete meerwaarde voor jullie en jullie werknemers. Jullie beschrijven dat het achterhalen, verzamelen en filteren van relevante informatie onderdeel is van de challenge. Hoe de data nu wordt gelogd is belangrijk voor het type oplossing dat we zouden aanbevelen. Gaat het bijvoorbeeld om .csv exports van cijfermatige data, keuzes uit vaste dropdown menus of de resultaten van open tekstvelden? Wat onderwerpen waar we aan denken met een voorbeeld: hoe worden opgenomen vrije dagen, ziekmeldingen/afwezigheid of vakantiedagen gelogd (bijv. per medewerker per dag een 1 of 0 in een kolom, een schriftelijke registratie in het medewerkerssyteem n.a.v. een belletje met de leidinggevende? Hoe worden toegepaste interventies gelogd (open tekstvelden vs. een lijst met type interventie per mederwerker per datum)? Meer info over de data zou erg helpen om met een zo concreet plan van aanpak te komen. Wie weet is het mogelijk een (fictief) voorbeeld beschikbaar te maken van de resultaten van enkele databronnen? Alvast dank!

Omring 29-04-2019reageer
Beste Rosa, Dank je wel voor je reactie. De databronnen zijn heel divers. Er is een registratiesysteem (in AFAS) waarin ziekmeldingen worden bijgehouden ivm loondoorbetaling. De bedrijfsartsen houden in een een eigen systeem data bij voor de begeleiding van (langdurig) zieke medewerkers, maar dat is niet toegankelijk voor de werkgever. De werkgever krijgt geen informatie over de oorzaak van het verzuim. Gegevens daarover zijn alleen te extrapoleren uit onderzoek bv door het CBS. Maw: er is in potentie veel data, maar niet op een plek of in 1 systeem: dat is nu net de uitdaging.

Edwin van Buuren 30-04-2019reageer
Beste Omring, Vanuit de opdracht maken wij op dat jullie het liefst gebruik maken van de bestaande kanalen en devices. Kunnen jullie ons concreet inzicht geven in de communcatie kanalen/devices. Wordt er hoodzakelijk gebruik gemaakt van bijvoorbeeld e-mail als communicatie-middel? Met vriendelijke groet, Edwin van Buuren

Daan Vloedgraven 09-05-2019reageer
Er wordt gesproken over 'startups of scale-ups'. Wij doen graag mee, maar zijn een organisatie met +- 50 medewerkers. Zijn we daarmee uitgesloten van deelname? Hartelijke groet Daan

Omring 13-05-2019reageer
Beste Daan, Er is geen maximale grootte aan het deelnemende bedrijf. Vriendelijke groet, Steven Menke - Starthubs

Omring 14-05-2019reageer
Beste Edwin, De communicatie binnen Omring verloop langs verschillende kanalen. E-mail iwordt veel gebruikt. Daarnaast hebben we een intranetomgeving (Omringplein), diverse digitale nieuwsbrieven, een medewerkersmagazine en uiteraard de gebruikelijke overlegstructuren en -momenten (op organisatie niveau, locatie/team niveau, afdelingsniveau en individueel). Algemene communicatie vanuit de organisatie wordt over het algemeen minder goed gelezen dan gerichte uitingen op locatie/team of individueel niveau. De uitdaging is dan ook vooral om informatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de informatiebehoefte en zo dicht mogelijk bij medewerkers ' af te leveren'.

Sjoerd Broekman 15-05-2019reageer
Goedemiddag, Naar aanleiding van deze leuke challenge heb ik nog een aantal vragen: 1) Hoe is de verhouding tussen kort en langdurig verzuim binnen Omring. Ligt de focus qua preventie op het verzuim langer dan 1 jaar? 2) Is er kwalitatieve onderzoeksdata (middels semi gestructureerde interviews) beschikbaar over ervaren werkdruk e.d., bijvoorbeeld vanuit een promotie onderzoek? 3) In hoeverre is er data beschikbaar uit medewerkersonderzoeken? Hoe actueel zijn die gegevens? 4) Met welk roosterpakket wordt gewerkt? 5) Welke BI Tooling wordt gebruikt binnen Omring (bijvoorbeeld PowerBI of Tableau)?

Daan Vloedgraven 11-06-2019reageer
Is er al een 'uitslag eerste selectie'? Deadline stond op gisteren (10-6-2019, 2e pinksterdag :) )

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!